அறுத்தெறி முலைகளை/ Behead the Breasts — Alien Poet

ஆறிலும் சாவு நூறிலும் சாவு சென்று வா மகனே! வென்று வா மகனே ! என்று தானே வேலும் கையுமாய் வீறு கொண்ட நடையோடு போருக்கு அனுப்பினேன். புறமுதுகிட்டு ஓடி புழுதியில் விழுந்தனையோ! புல்லருவி பெற்ற மகனே என பெயர் அழைக்க வைத்தனையோ! கோழைக்கு பால் கொடுத்த கொடுங்க்கூற்று முலைகளே மண்ணில் வீழ்வாய் அறுத்தெறி முலைகளைஎன அறுத்தெறிந்தாள் தமிழச்சி ! Translation Courtesy : Anamika Anamika is an amazing writer and a blogger..her […]

via அறுத்தெறி முலைகளை/ Behead the Breasts — Alien Poet

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close